2020-2022 жылдарға арналған Азаматтық бюджет

 

2020-2022 жылдарға арналған

Азаматтық бюджет

 

 

Құрметті сайт қонақтары!

 

 

 

Сіздердің назарларыңызға аудан бюджетінің негізгі көрсеткіштері, бюджеттік қаражатты қалыптастыру және жұмсау бағыттары туралы ақпараттан тұратын Сарысу ауданының
2020-2022 жылдарға арналған азаматтық бюджеті ұсынылады.

 

Аталған құжат келесі бөлімдерден тұрады:

– Сарысу ауданыныңәлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері;

– Сарысу ауданы бюджетінің түсімдері мен шығыстары.

 

Сарысу ауданының«2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Сарысу аудандық мәслихатының 2019 жылғы 20 желтоқсандағы №66-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралыСарысу аудандықмәслихатысессиясының2020 жылғы 28қазандағы№83-7 шешімін іске асыру туралыбекітілген.

 

2020-2022 жылдарға арналған Сарысу ауданы деңгейіндегі

азаматтық бюджет

 

 1. 2020-2024 жылдарға арналған Сарысу ауданының

әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2015 жылғы 8 қаңтардағы №9 бұйрығымен бекітілген «Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу қағидалары мен мерзімін бекіту туралы» сәйкес Сарысу ауданының 2020-2024 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы әзірленіп, облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына ұсынылды.

Аймақтың экономикалық саясатының негізгі бағыты инфрақұрылымды дамыту және индустрияландыру арқылы экономиканың тұрақты өсуін қамтамасыз ету болып табылады.

Экономикалық өсудің мақсатты параметрлеріне инвестициялық белсенділік есебінен қол жеткізіледі. Бұл өз кезегінде технологиялық модернизациялауды белсенді жүргізуге мүмкіндік беретін негізгі капиталдың шоғырлануының артуы есебінен қамтамасыз етіледі.

 

Көрсеткіштер 2019 ж. Болжам
2020 ж. 2021 ж. 2022 ж. 2023 ж. 2024 ж.
Өнеркәсіп өнімдерінің көлемі, өткен жылғы тиісті кезеңге % 103,0 101,0 101,5 102,0 102,0 102,5
Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлер қазу көлемі, өткен жылғы тиісті кезеңге % 103,4 101,0 101,5 102,0 102,0 102,5
Өңдеуші өнеркәсібінің көлемі, өткен жылғы тиісті кезеңге % 102,6 101,0 101,5 102,0 102,0 101,0

 

2019 жылдың қорытындысы

 

 

Индустрияландыру картасы аясында 2020-2024 жылдар аралығында 6 жоба жүзеге асырылады, жобалардың жалпы құны 543,6 млрд. теңгені құрайды. Жобалар шеңберінде жалпы               2 130 жаңадан жұмыс орын ашылады.

 

 

2020-2024 жылдар аралығындағы Сарысу ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері

 

Көрсеткіштер 2019

жыл

2020 жыл 2021 жыл 2022 жыл 2023 жыл 2024 жыл
Болжам
Әлеуметтік сала көрсеткіштері
Тұрғындар саны, мыңадам 44,2 44,5 44,7 45,0 45,7 46,5
Ең төменгі күн көріс деңгейі, теңге 29 698 31 183 32 121 33 406 34 742 36 132
Айлық есептік көрсеткіш, теңге 2 525 2 651 2 784 2 922 3 069 3 222

 

Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджеті – салық және салық емес түсімдер есебінен қалыптастырылатын және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті мемлекеттік органдарының, оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қамтамасыз етуге және мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.

Экономикалық саясатты, сондай-ақ қаланың бәсекеге қабілеттілігін сапалы жаңа деңгейге және тұрақты экономикалық дамуға жетуге ықпал ететін жоспарлау және басқару жүйелерді дамыту мақсатында 2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджетті қалыптастыру Қазақстан Республикасы Президенті Қ.Тоқаевтың бюджет қаражатын қатаң түрде үнемдеу және оларды тиімді пайдалану туралы берген тапсырмасына сәйкес іске асырылды.

Сарысу ауданының «2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Сарысу аудандық мәслихатының 2019 жылғы 20 желтоқсандағы №66-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралыСарысу аудандық мәслихаты сессиясының2020 жылғы 28 қазандағы №83-7шешімімен аудан бюджеті бекітілді.

 

 

2020-2022 жылдарға арналған аудан бюджетінің негізгі параметрлері

мың. теңге

Атауы 2020 жыл 2021жыл 2022жыл
Нақтыланған жоспар Жоспар Жоспар
1. Кірістер, оның ішінде: 15 932 352 12 746 634 13 855 545
Салықтықтүсімдер 1 613 407 1 455 449 1 530 604
Салықтықеместүсiмдер 23 934 7 933 7 333
Негізгікапиталдысатудантүсетінтүсімдер 29 314 27 638 28 152
Трансферттердіңтүсімдері 14 265 697 11 255 614 12 289 456
2. Шығындар 16 413 553 12 746 634 13 855 545
3. Таза бюджеттіккредиттеу 313 598  0  0
Бюджеттік кредиттер 357 106  0  0
Бюджеттіккредиттердіөтеу 43 508            0            0
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо 0 0 0
Қаржы активтерін сатып алу 0            0            0
Мемлекеттікқаржыактивтерінсатудантүсетінтүсімдер 0  0  0
5. Бюджет тапшылығы (профициті) -794 799  0  0
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) 794 799  0  0
Қарыздартүсімі 744 627  0  0
Қарыздарды өтеу 43 508  0  0
Бюджет қаражаттарыныңпайдаланылатынқалдықтары 93 680  0  0

           

Түсімдері

 

2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет түсімдерінің болжамы бюджеттің түсімдерін болжамдау Әдісімен, ауданның әлеуметтік экономикалық даму болжамындағы макроэкономикалық көрсеткіштер негізінде, Қазақстан Республикасының Салық, Бюджет кодекстеріне және басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес болжамдалған.

 

Аудан бюджетінің шығындары

 

2020-2022 жылдарға арналған бюджет жобасы Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауының іс-шараларын жүзеге асыру, халықтың әлеуетін жақсартуға, жұмыссыздықты төмендетуге жасалған бюджет.

 

Р/с АТАУЫ 2020 ж. 2021 ж. 2022 ж.
  Шығындар 16 413 553 12 746 634 13 855 545
1 Жалпысипаттағымемлекеттiкқызметтер 488 371 210 869 212 629
2 Қорғаныс 35 260 13 431 14 100
3 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 0 837 837
4 Бiлiм беру 8 048 471 9 256 546 10 273 739
5 Денсаулықсақтау 0 0 0
6 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 721 913 784 966 802 301
7 Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық 2 350 911 39 529 39 559
8 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 638 958 593 267 596 655
9 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 2 500 0 0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 106 727 206 499 212 030
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 74 359 19 961 20 159
12 Көлiкжәне коммуникация 421 585 213 689 223 689
13 Басқалар 803 277 29 652 31 208
14 Борышқақызметкөрсету 58 0 0
15 Трансферттер 1 721 163 1 377 388 1 428 639

 

Жыл сайын аудан бюджетінің шығындары 15 функционалдық топ бойынша жоспарланады. Аудан бюджетінің шығындарында облыстық және республикалық бюджеттен бөлінген мақсатты трансферт енгізілген.

Мақсатты трансферттер ағымдағы нысаналы трансферттер және даму нысаналы трансферттеріне бөлінеді.

 

Ағымдағы нысаналы трансферттер. Жалпы сипаттағы трансферттердің үш жылдық көлемінің қолданылуы кезеңінде республикалық немесе облыстық бюджеттерде бекітілген сома шегінде: жоғары тұрған бюджеттер төмен тұрған бюджеттерге беретін, жергілікті бюджеттер шығыстарының ұлғаюына және (немесе) кірістерінің азаюына әкеп соғатын, заңнамалық актілерді, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің, облыстың өкілді және атқарушы органдарының, актілерін қабылдаудан туындайтын төмен тұрған бюджеттердің шығындарын өтеуге бағытталған.

 

Нысаналы даму трансферттер жоғары тұрған бюджеттер төмен тұрған бюджеттерге жергілікті бюджеттік даму бағдарламаларын іске асыру үшін республикалық немесе жергілікті бюджетте бекітілген сомалар шегінде беретін трансферттер нысаналы даму трансферттері болып табылады.

Жергілікті атқарушы органдар нысаналы даму трансферттерінің сомаларын айқындау үшін тиісті жоғары тұрған органға жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың тізбесі мен олар бойынша шығыстар сомалары көрсетілген өтінімдерді ұсынады.

 

2020 жылға арналған аудан бюджетінің түсімдері мен шығыстары құрамында ескерілген облыстық және республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер, нысаналы даму трансферттер және бюджеттік кредиттер

 

р/с Атауы Сомма
ыңтеңге)
1 2 3
Барлығы 5 736 146
оныңішінде:
Ағымдағынысаналытрансферттер 4 764 942
Нысаналы даму трансферттері 648 699
Бюджеттіккредиттер 322 505
Ағымдағынысаналытрансферттер
оныңішінде:
1 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 470 255
2 Балаларға кепілдендірілген әлеуметтік пакет 89637
3 Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайту 9 946
4 Ымдау тілі маманының қызметін көрсету 956
5 Техникалық көмекшi (компенсаторлық)  құралдар тiзбесiн кеңейту 7 256
6 Туберкулезбен ауыратын адамдарға ай сайынғы ақшалай жәрдемақы 7 480
7 Мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау ұйымдарында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсететін жұмыскерлердің жалақысына қосымша ақылар белгілеу 7 405
8 Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтарының еңбегіне ақы төлеуді ұлғайту 139 319
9 Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагогтарына біліктілік санаты үшін қосымша ақы төлеу 14 234
10 Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары педагогтарының еңбегіне ақы төлеуді ұлғайту 700 020
11 Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының педагогтарына біліктілік санаты үшін қосымша ақы төлеу 331 949
12 Мемлекеттік мәдениет ұйымдарының және архив мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына мәдениет ұйымдарындағы және архив мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлықақысына қосымша ақылар белгілеу 54141
13 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
14 Жалақыны ішінара субсидиялау 17 414
15 Жастар практикасы 95 436
16 Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға гранттар беру 265 324
17 Қысқа мерзімді кәсіптік оқыту 27 307
18 Ауылдық округтерде, қалаларда «е-Халық» ақпараттық жүйесін енгізу 7 377
19 Шағын қалаларды үздіксіз жылумен қамтамасыз ету 1 274 980
20 Конго – Қырым геморрагиялық қызбасына  қарсы  күрес бойынша шараларды жүргізу 13 458
21 Аудандық маңыздағы автожолдарды жөндеу жұмыстары 26 005
22 Төтенше жағдайға байланысты азық-түлік, тұрмыстық жиынтықтармен қамтамасыз ету 171 804
23 Ақылы қоғамдық жұмыстарға 227 900
24 Қазақстан Республикасында төтенше жағдай режимінде коммуналдық қызметтерге ақы төлеу бойынша халықтың төлемдерін өтеу 151 140
Нысаналы даму трансферттері
оның ішінде:
1 «Жамбыл облысы Сарысу ауданы Игілік және Өндіріс ауылдарының сумен жабдықтау жүйелерін қайта жаңғырту» 467 455
2 «Жамбыл облысының Сарысу ауданы Жаңатас қаласының канализация желілерін және тазарту құрылыстарын реконструкциялау. Канализация желілері» Түзету» 59 668
3 «Жамбыл облысы Сарысу ауданы Досбол ауылдық округі Көкдала ауылы Е.А.Қожасбаевтың «Ержан» және Е.Ж. Шагырбаевтың «Жұмыскер» шаруа қожалықтарын электр жүйесімен қамтамасыз ету» 34 469
4 «Жамбыл облысы Сарысу ауданы Саудакент ауылы «Ынтымақ» шаруа қожалығына электр жүйесімен қамтамасыз ету» 25 637
5 ‘»Жамбыл облысы Сарысу ауданы Саудакент ауылына спорт зал құрылысын салу» 254 146
Бюджеттік кредиттер
Оның ішінде
1 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер 63 624
2 Жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде шараларды қаржыландыру үшін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттеріне кредит беру 681 003

 

 

 

 

Әлеуметтік сала

 

Әлеуметтік саланың шығыстары 3 функционалдық топтан тұрады:

 1. Білім
 2. Әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қамсыздандыру
 3. Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік.

 

Әлеуметтік салада негізгі бағыттардың бірі азаматтардың әл-аухатын көтеру үшін алдын ала қабылданған әлеуметтік міндеттемелерді орындау болып табылады.

Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту мақсатында мемлекет тарапынан жан жақты көмек көрсетілуде.Жалпы білім беру мектептерінің, мектепке дейінгі балалар ұйымдарының, мәдениет үйлерінің, спорттық алаңдар құрылыстары жүргізілуде.

 

2020 жылға қаралған қаржы

млн. теңге

 

 

 

 

Білім беру саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру шығыстары

 

 

2020-2022 жылдарға білім беру саласы шығындары

                                                                                                            мың.теңге

Атауы  

2020 жыл

 

2021жыл болжам 2022жыл болжам
Барлық шығындар: 8 048 471 9 256 546 10 273 739
Мектепкедейiнгiтәрбиежәнеоқыту 178 261 185 007 202 879
Бастауыш, негізгі орта жәнежалпы орта білім беру 6 880 228 8 426 161 9 267 007
Бiлiм беру саласындағыөзге де қызметтер 989 982 645 378 803 853

 

 

 

 

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру шығыстары

 

                                   мың.теңге

Атауы  

2020 жыл

 

2021жыл болжам 2022жыл болжам
Барлық шығындар: 1 720 422 784 966 802 301
Әлеуметтiкқамсыздандыру 739 185 216 256 202 148
Әлеуметтiккөмек 921 686 503 249 533 720
Әлеуметтiккөмекжәнеәлеуметтiкқам-тамасызетусалаларындағыөзге де қызметтер 59 551 65 461 66 433

 

 

 

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру шығыстары

 

 

                                                                                              мың теңге

Атауы  

2020 жыл

 

2021жыл болжам 2022жыл болжам
Барлық шығындар: 638 958 593 267 596 655
Мәдениет саласындағы қызмет 275 001 272 141 274 821
Спорт 27 167 30 279 30 315
Ақпараттық кеңістік 218 825 199 619 200 033
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге қызметтер 117 965 91 228 91 486

 

 

 

Коммуналдық және құрылыс саласының шығыстары

 

 1. Тұрғын үй шаруашылығы
 2. Көлік және коммуникация

млн. теңге

 

Тұрғын үй шаруашылығы, көлік және коммуникация саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру шығыстары

                                                                     

                мың теңге

Атауы  

2020 жыл

 

2021жыл болжам 2022жыл болжам
Барлық шығындар: 2 772 496 253 218 263 248
Тұрғын үй шаруашылығы 2 350 911 39 529 39 559
Көлік және коммуникация 421 585 213 689 223 689

 

 

 

Құрылыс саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру шығыстары

                      

                мың теңге

Атауы  

2020 жыл

 

2021жыл болжам 2022жыл болжам
Барлық шығындар: 1 001 375 0 0
Құрылыс жұмыстары 1 001 375 0 0

 

 

 

 

 

 

 

Сіздердің назарларыңызға аудан бюджетінің негізгі көрсеткіштері, бюджеттік қаражатты  қалыптастыру және жұмсау бағыттары  туралы ақпараттан тұратын Сарысу ауданының 2017-2019 жылдарға арналған азаматтық бюджеті ұсынылады.

 

Аталған құжат келесі бөлімдерден тұрады:

– Сарысу ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері;

– Сарысу ауданы бюджетінің түсімдері мен шығыстары;

 

2017-2019 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» Сарысу ауданы мәслихатының 2016 жылғы 22 желтоқсандағы №12-3 шешімімен аудан бюджеті бекітілді.

 

2017-2019 жылдарға арналған Сарысу ауданы деңгейіндегі

азаматтық бюджет.

 

 1. 2017-2021 жылдарға арналған Сарысу ауданының

әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері

 

«Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің 2015 жылғы 8 қаңтардағы № 9 бұйрығына  сәйкес Сарысу ауданының 2017-2021 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы әзірленіп, облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасымен келісілген.

Аймақтың экономикалық саясатының негізгі бағыты – инфрақұрылымды дамыту және индустрияландыру арқылы экономиканың тұрақты өсуін қамтамасыз ету болып табылады.

Экономикалық өсудің мақсатты параметрлеріне инвестициялық белсенділік есебінен қол жеткізіледі. Бұл өз кезегінде технологиялық модернизациялауды белсенді жүргізуге мүмкіндік беретін негізгі капиталдың шоғырлануының артуы есебінен қамтамасыз етіледі.

 

Көрсеткіштер 2016 ж. бағалау Болжам
2017 ж. 2018 ж. 2019 ж. 2020 ж. 2021 ж.
Өнеркәсіп өнімдерінің көлемі, өткен жылғы тиісті кезеңге % 101,0 101,0 102,2 102,0 103,0 103,0
Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлер қазу көлемі, өткен жылғы тиісті кезеңге % 101,0 101,0 102,0 101,3 103,0 110,2
Өңдеуші өнеркәсібінің көлемі, өткен жылғы тиісті кезеңге % 101,1 101,3 103,0 103,0 103,1 114,4

 

2017 жылғы бағалау

 

 

Индустрияландыру картасы аясында 2017-2021 жылдар аралығында 2 жоба жүзеге асырылады, жобалардың жалпы құны 940 млн. теңгені құрайды. Жобалар шеңберінде жалпы       125 жаңадан жұмыс орны ашылады.

 

 

 

2017-2021 жылдар аралығындағы Сарысу ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері

 

Көрсеткіштер 2016

жыл
бағалау

2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
Болжам
Әлеуметтік сала көрсеткіштері
Тұрғындар саны, мың адам 43,9 44,0 44,1 44,8 45,0 45,2
Ең төменгі күн көріс деңгейі, теңге 20 581 21 815 23 123 24510 25 980 27 538
Айлық есептік көрсеткіш, теңге 2269 2428 2598 2780 2974 3 182

 

Аудан (аудандық маңызы бар қала) бюджеті – салық және салық емес түсімдер есебінен қалыптастырылатын  және ауданның (аудандық  маңызы бар қаланың) жергілікті мемлекеттік органдарының, оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қамтамасыз етуге және мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.

Экономикалық саясатты, сондай-ақ қаланың бәсекеге қабілеттілігін сапалы жаңа деңгейге және тұрақты экономикалық дамуға жетуге ықпал ететін жоспарлау және басқару жүйелерді дамыту мақсатында 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджетті қалыптастыру Елбасының бюджет қаражатын қатаң түрде үнемдеу және оларды тиімді пайдалану туралы берген тапсырмасына сәйкес іске асырылды.

«2017-2019 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» Сарысу ауданы мәслихатының 2016 жылғы 22 желтоқсандағы №12-3 шешімімен аудан бюджеті бекітілді.

 

2016-2018 жылдарға арналған аудан бюджетінің негізгі параметрлері

мың. теңге

Атауы 2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл
Бекітілген жоспар Жоспар Жоспар
1. Кірістер, оның ішінде: 7 859 117 7 600 652 7 367 775
Салықтық түсімдер 737 756 787 756      837 756
Салықтық емес түсiмдер 6 153 6 153 6 153
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 6 091 6 091 6 091
Трансферттердің түсімдері 7 109 117 6 800 652 6 517 775
 2. Шығындар 7 859 117 7 600 652 7 367 775
3. Таза бюджеттік кредиттеу 80 948  0  0
Бюджеттік кредиттер 102 106  0  0
Бюджеттік кредиттерді өтеу 21 158            0            0
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо 0            0            0
Қаржы активтерін сатып алу 0            0            0
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0  0  0
5. Бюджет тапшылығы (профициті) -80 948  0  0
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) 80 948  0  0
Қарыздар түсімі 102 106  0  0
Қарыздарды өтеу 21 158  0  0
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары  0  0

         

Түсімдері

 

2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет түсімдерінің болжамы бюджеттің түсімдерін болжамдау Әдісімен, қаланың әлеуметтік экономикалық даму болжамындағы макроэкономикалық көрсеткіштер негізінде, Қазақстан Республикасының Салық, Бюджет кодекстеріне және басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес болжамдалған.

.

 

Аудан бюджетінің шығындары

 

2017-2019 жылдарға арналған бюджет жобасы Елбасының Қазақстан халқына жолдауының іс-шараларын жүзеге асыру, халықтың әлеуетін жақсартуға, жұмыссыздықты төмендетуге жасалған бюджет.

 

р/с АТАУЫ 2017ж 2018ж 2019ж
  Шығындар 7 859 117 7 600 652 7 367 775
1 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 488 225 458 781 463 271
2 Қорғаныс 46 710 20 333 20 399
3 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 0 0 0
4 Бiлiм беру 4 770 875 4 829 259 5 058 713
5 Денсаулық сақтау 0 0 0
6 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 487 351 490 058 516 707
7 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 070 953 729 101 154 272
8 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 413 354 448 251 477 836
9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 193 718 175 044 175 437
10 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 26 681 18 840 19 096
11 Көлiк және коммуникация 261 711 330 171 380 171
12 Басқалар 40 976 42 251 43 310
13 Борышқа қызмет көрсету 0 0 0
14 Трансферттер 58 563 58 563 58563

 

Жыл сайын қала бюджетінің шығындары 17 функционалдық топ бойынша жоспарланады. Аудан бюджетінің шығындарында облыстық және республикалық бюджеттен бөлінген мақсатты трансферт енгізілген.

Мақсатты трансферттер ағымдағы нысаналы трансферттер және даму нысаналы трансферттерге бөлінеді.

 

Ағымдағы нысаналы трансферттер.  Жалпы сипаттағы трансферттердің үш жылдық көлемінің қолданылуы кезеңінде республикалық немесе облыстық бюджеттерде бекітілген сома шегінде: жоғары тұрған бюджеттер төмен тұрған бюджеттерге беретін, жергілікті бюджеттер шығыстарының ұлғаюына және (немесе) кірістерінің азаюына әкеп соғатын, заңнамалық актілерді, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің, облыстың өкілді және атқарушы органдарының, актілерін қабылдаудан туындайтын төмен тұрған бюджеттердің шығындарын өтеуге бағытталған.

 

Нысаналы даму трансферттер жоғары тұрған бюджеттер төмен тұрған бюджеттерге жергілікті бюджеттік даму бағдарламаларын іске асыру үшін республикалық немесе жергілікті бюджетте бекітілген сомалар шегінде беретін трансферттер нысаналы даму трансферттері болып табылады.

Жергілікті атқарушы органдар нысаналы даму трансферттерінің сомаларын айқындау үшін тиісті жоғары тұрған органға жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың тізбесі мен олар бойынша шығыстар сомалары көрсетілген өтінімдерді ұсынады.

 

2017 жылға арналған аудан бюджетінің түсімдері мен шығыстары құрамында ескерілген облыстық және республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер, нысаналы даму трансферттер және бюджеттік кредиттер

 

р/с Атауы Сомма
ың. теңге)
1 2 3
Барлығы 1 344 370
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер 742 688
Нысаналы даму трансферттері 499 576
Бюджеттік кредиттер 102 106
Ағымдағы нысаналы трансферттер
оның ішінде:
1 Білім беру нысандарын күрделі жөндеуге: 401 762
Қамқалы ауылындағы Т.Әубәкіров мектебінің ғимаратын күрделі жөндеу. 110 080
Жайлаукөл ауылындағы Жайлаукөл орта мектебінің ғимаратын күрделі жөндеу 147 803
Бүркітбаев  ауылындағы «Ер-Төстік» бала бақшасын күрделі жөндеу  60 184
Игілік ауылындағы «Балбөбек» бала бақшасын күрделі жөндеу  83 695
2 Тілдік курстар өтілінен өткен мұғалімдерге үстемақы төлеу үшін және оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін мұғалімдерге үстемақы төлеу үшін 6 571
3 Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізуге 27 299
4 Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын көбейтуге 10 342
5 Ымдау тілі маманының қызмет көрсетуге 220
6 Техникалық көмекшi (компенсаторлық)  құралдар тiзбесiн кеңейту 5 892
7 Жалақыны ішінара субсидиялауға 12 638
8 Жастар практикасына 25 526
9 Туберкулез ауруының қолдаушы фазасында емделіп жүрген науқастарға әлеуметтік көмек көрсетуге 2 969
10 Конго – Қырым геморрагиялық қызбасына  қарсы  күрес бойынша шараларды жүргізуге 26 439
11 Шағын қалаларды үздіксіз жылумен қамтамасыз ету 223 030
Нысаналы даму трансферттері
оның ішінде:
1 Досбол ауылында 50 оқушыға арналған негізгі мектептің құрылысын салу 128 901
2 Арыстанды ауылындағы Арыстанды орта мектебінің спорт залының құрылысы 112 002
3 Жаңатас қаласы №1 мөлтек ауданы №34 үйді қайта жаңғырту 11 111
4 Игілік ауылында уақ малдарды псороптоз ауруынан емдеу және алдын алуға арналған былау құрылысын салу 8 058
5 Қамқалы ауылында уақ малдарды псороптоз ауруынан емдеу және алдын алуға арналған былау құрылысын салу 8 387
6 Жайылма ауылында уақ малдарды псороптоз ауруынан емдеу және алдын алуға арналған былау құрылысын салу 8 387
7 Жаңатас қаласының су құбыры желілерін қайта құру. 2 кезең. Тұтынушылардың жер телімі шекарасына таратылатын су құбыры желілері». Қосымша қаржыландыру 28 278
8 Жаңатас қаласының су құбырлары желілерін қайта жаңғырту. Түзету»

Қосымша қаржыландыру.

166 752
9 Жаңатас қаласындағы кәріз желілерін және тазалау имараттарын қайта жаңғырту. Кәріз желілері». Қосымша қаржыландыру 27 700
Бюджеттік кредиттер
Оның ішінде
165 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға 102 106

 

 

Әлеуметтік сала

 

Әлеуметтік саланың шығыстары 3 функционалдық топтан тұрады:

 1. Білім,
 2. Әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қамсыздандыру
 3. Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік.

 

Әлеуметтік салада негізгі бағыттардың бірі азаматтардың әл-аухатын көтеру үшін алдын ала қабылданған әлеуметтік міндеттемелерді орындау болып табылады.

Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту мақсатында мемлекет тарапынан жан жақты көмек көрсетілуде. Жалпы білім беру мектептерінің, мектепке дейінгі балалар ұйымдарының, мәдениет үйлерінің, спорттық алаңдар құрылыстары жүргізілуде.

 

2017 жылға қаралған қаржы

млн. теңге

 

 

 

 

 

Білім беру саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру шығыстары

 

2017-2019 жылдарға білім беру саласы шығындары

                                                                                                           мың.теңге

Атауы  

2017 жыл

 

2018 жыл болжам 2019 жыл болжам
Барлық шығындар: 4 770 875 4 829 259 5 058 713
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 567 943 582 702 618 876
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 3 993 425 4 022 267 4 064 194
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 209 507 224 290 375 643

 

 

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру шығыстары

                              мың.теңге

Атауы  

2017 жыл

 

2018 жыл болжам 2019 жыл болжам
Барлық шығындар: 487 351 490 058 516 707
Әлеуметтiк қамсыздандыру 166 301 153 471 163 970
Әлеуметтiк көмек 286 778 301 644  317 714
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қам-тамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 34 272  34 943 35 023

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру шығыстары  

                                                                            мың теңге

Атауы  

2017 жыл

 

2018 жыл болжам 2019 жыл болжам
Барлық шығындар: 413 354 448 251 477 836
Мәдениет саласындағы қызмет 171 579 202 245 226 667
Спорт 31 485 26 941 29 045
Ақпараттық кеңістік 134 688 138 557 140 147
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге қызметтер 75 602 80 508 81 977

 

 

 

Коммуналдық және құрылыс саласының шығыстары

 

 1. Тұрғын үй шаруашылығы
 2. Көлік және коммуникация
 3. Құрылыс саласы

млн. теңге

                      

 

Тұрғын үй шаруашылығы, көлік және коммуникация саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру шығыстары

                                   

             мың теңге

Атауы  

2017 жыл

 

2018 жыл болжам 2019 жыл болжам
Барлық шығындар: 720 397 868 623 411 422
Тұрғын үй шаруашылығы 458 686 538 452 31 251
Көлік және коммуникация 261 711 330 171 380 171

 

 

 

                   Құрылыс саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру шығыстары

             мың теңге

Атауы  

2017 жыл

 

2018 жыл болжам 2019 жыл болжам
Барлық шығындар: 499 576 509 320 0
Құрылыс шаруашылығы 499 576 509 320 0