Мереке қарсаңындағы игі бастама.

%d0%b2%d1%8bҮшсауаптыңбіріталотырғызудегендейТәуелсіздіктің 25 жылдығынаарнапЖаңатаскөпсалалыколледжініңбілімгерлері 25 түпталкөшеттерінотырғызды. Тағылымымолшарареспубликалық «Отанағаш» акциясыаясындаұйымдастырылды. Бірқуанарлықжағдайбілімгерлерколледжғимаратыныңалдына «Атаданмалқалғанша, талқалсын» дегенниетпенқолдарынакүрекалып, ағашкөшеттерінотырғызудыжылсайындәстүргеайналдырғанекен. «Бұлмерейтойғадегенбіздіңортақсыйымыз.Бұлауқымдыакциябіздіңшағыншаһарымыздыкөркейтугеқосқанүлесімізболсын», – дейдібілімгерлер. Ендібақтыбаптаудыдаөзміндеттерінеалмақшы. ШарабарысындаколледждиректорыН.Түйтебаеваосыигіліктішарағабелсенеқатысқанколледжоқытушыларыменбілімгерлерінеалғысынбілдіріп, Тәуелсіздіктің 25 жылдықмерейтойыменқұттықтады.