Онлайн қызмет

Мамыр 21, 2020
Онлайн қызмет
 
Бүгін әрбір тұрғын мемлекеттік қызметтердің көпшілігі онлайн алуға болатынын біледі. Елімізде төтенше жағдай және карантин режиміеңгізілуіне байланысты ХҚКО жұмысы уақытша тоқтатылды. Сондықтан, барлығымызға қызмет алуды жедел игеруге тура келді.
Осыған орай, қызмет алушылардың сұрақтарына жедел жауап беру мақсатында арнайы Call-орталығыжұмыс жасауда (1414 нөмірі).
Қазіргі таңда елімізде 2,5 мыңнан астам фронт-офистер кеңес беруге бейімделген. Ауданда осынау жұмыстарды атқару үшін орталықтандырылған кітапханалар жүйесінде 15 «Цифрландырылған ақпараттық орталықтары»жұмыс істеуде. Орталықтарда тұрғындарғамемлекеттік қызметті онлайн алу бойынша кеңес беріп, мәселелерді жедел шешуге көмектеседі. Және «cao-zhambyl.kz» сайты арқылы тұрғындарға түрлі сала бойынша күнделікті тұрмысқа қажетті (ауыл жаңалықтары, мәліметтер базасы, жұмыспен қамту орталығы, ауыл шаруашылығы, білім, денсаулық сақтау саласы, ауыл мәдениет және туризмі)мәліметтер алуға мүмкіндік бар.
Одан басқа, электрондық цифрлық қолтанба(ЭЦҚ) кілттерін және тағы басқа қызметтерді аудан орталығына келмей-ақ «электрондық үкімет»порталында немесе өз ауылыңыздан келесі мекен-жай тізімі бойынша аша аласыз:
1. Аудандық орталық кітапханасы:
(Мекен-жайы: Жаңатас қаласы, 3 мөлтек аудан № 45,Телефоны: 6-29-06)
2. Саудакент ауылдық кітапханасы:
(Мекен-жайы: Саудакент ауылы, Ұ.Сыздықбайұлы көшесі №4,Телефоны: 2-17-16)
3. Ұ.Сыздықбайұлы ауылдық кітапханасы:
(Мекен-жайы: Ұ.Сыздықбайұлы ауылы, Жолшыбек көшесі №4,Телефоны: 5-16-58)
4. Жаңаталап ауылдық кітапханасы:
(Мекен-жайы: Жаңаталап ауылы, Рахман Сатенұлы көшесі №4,Телефоны: 2-16-13)
5. Жайылма ауылдық кітапханасы:
(Мекен-жайы: Жайылма ауылы, Кертай Домбайұлы көшесі №2А,Телефоны: 5-03-73)
6. Ұйым ауылдық кітапханасы:
(Мекен-жайы: Ұйым ауылы, Абай көшесі №11А,Телефоны: 2-11-54)
7. Өндіріс ауылдық кітапханасы:
(Мекен-жайы: Өндіріс ауылы, Ж.Жұмабеков көшесі №19,Телефоны: 2-15-44)
8. Ә.Бүркітбаев ауылдық кітапханасы:
(Мекен-жайы: Ә.Бүркітбаев ауылы, 50 лет Октября көшесі №12 ,Телефоны: 5-00-34)
9. Тоғызкент ауылдық кітапханасы:
(Мекен-жайы: Тоғызкент ауылы, Жамбыл көшесі №12,Телефоны: 5-11-74)
10. Шығанақ ауылдық кітапханасы:
(Мекен-жайы: Шығанақ ауылы, Сарыарқа №2,Телефоны: 5-22-14)
11. Игілік ауылдық кітапханасы:
(Мекен-жайы: Игілік ауылы, Сатай Орманов көшесі №32,Телефоны: 2-23-93)
12. Шағалалы ауылдық кітапханасы:
(Мекен-жайы: Шағалалы ауылы, Қ.Мусаев көшесі №7А,Телефоны: 5-11-78)
13. Досбол ауылдық кітапханасы:
(Мекен-жайы: Досбол ауылы, С.Сансызбаев көшесі №5,Телефоны: 5-11-76)
14. Жайлаукөл ауылдық кітапханасы:
(Мекен-жайы: Жайлаукөл ауылы, Кеңес көшесі №10,Телефоны: 5-21-53)
15. Үшбас ауылдық кітапханасы:
(Мекен-жайы: Үшбас ауылы, Орталық көшесі №2,Телефоны: 5-16-62)
 
*********
Сегодня каждый житель знает, что большинство государственных услуг можно получить онлайн. В связи с введением в стране режима чрезвычайного и карантинного режима приостановлена работа ЦОН. Поэтому всем нам пришлось оперативно освоить получение услуг.
В связи с этим, в целях оперативного ответа на вопросы услугополучателей работает специальный Call-центр (номер 1414).
В настоящее время в стране более 2,5 тысяч фронт-офисов адаптированы к консультированию. Для выполнения этой работы в районе функционирует 15 «Цифровизированных информационных центров» в Централизованной библиотечной системе. В центрах консультируют население по онлайн получению государственных услуг, помогают оперативно решать вопросы. Через сайт «cao-zhambyl.kz» населению предоставляется возможность получить информацию о различных сферах жизнедеятельности (новости села, база данных, Центр занятости, сельское хозяйство, образование, здравоохранение, культура и туризм).
Кроме того, ключи от электронной цифровой подписи (ЭЦП) и другие услуги можно открыть на портале «электронного правительства» или в своем селе по следующим адресам, не посещая районный центр.:
1. Центральная районная библиотека:
(Адрес: город Жанатас, 3 микрорайон № 45, телефон: 6-29-06)
2. Саудакентская сельская библиотека:
(Адрес: село Саудакент, улица У. Сыздыкбайулы № 4, Телефон: 2-17-16)
3. Сельская библиотека У. Сыздыкбайулы:
(Адрес: село Ұ. Сыздыкбайулы, улица Жолшибек № 4, Телефон: 5-16-58)
4. Жанаталапская сельская библиотека:
(Адрес: село Жанаталап, улица Рахмана Сатенулы № 4, Телефон: 2-16-13)
5. Жайылминская сельская библиотека:
(Адрес: село Жайылма, улица Кертай Домбайулы № 2А, телефон: 5-03-73)
6. Уимская сельская библиотека:
(Адрес: село Ұйым, улица Абая № 11А, телефон: 2-11-54)
7. Сельская библиотека Ондирис:
(Адрес: село Ундрус, улица Ж. Жумабекова № 19, Телефон: 2-15-44)
8. А. Буркитбаевская сельская библиотека:
(Адрес: село а. Буркитбаева, улица 50 лет Октября № 12, Телефон: 5-00-34)
9. Тогызкентская сельская библиотека:
(Адрес: село Тогызкент, улица Жамбыла № 12, Телефон: 5-11-74)
10. Шыганакская сельская библиотека:
(Адрес: село Шыганак, улица Сарыарка № 2, Телефон: 5-22-14)
11. Игиликская сельская библиотека:
(Адрес: село Игилик, улица Сатая Орманова № 32, телефон: 2-23-93)
12. Шагалалинская сельская библиотека:
(Адрес: село Шагалалы, улица Г. Мусаева № 7А, телефон: 5-11-78)
13. Досболская сельская библиотека:
(Адрес: село Досбол, С. Сансызбаева № 5, Телефон: 5-11-76)
14. Жайлаукольская сельская библиотека:
(Адрес: село Жайлауколь, улица Кенес № 10, телефон: 5-21-53)
15. Ушбасская сельская библиотека:
(Адрес: село Ушбас, улица Орталык № 2, Телефон: 5-16-62)