АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА 2021 жылы 25 ақпан күні сағат 11.00-де Сарысу ауданы бойынша жер учаскелеріне меншік құқығын сатып алу үшін АУКЦИОН өткізіледі. Аукцион өткізілетін мекен-жай: Жаңатас қаласы, «Жаңатас қаласы әкімі аппаратының ғимараты» Аукционда сатылуға ұсынылатын жер учаскелерінің тізімі

 

 

 

 

Жер учаскесінің

орналасқан жері

 

Жер учаскесінің нысаналы мақсаты

 

Жер учаскесінің көлемі, га

Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құны, бастапқы бағасы, теңге  

 

Құқық түрі

 

Кепілақы

соммасы,

теңге

Өткізу тәсілі
1 Жаңатас қаласы, 1 шағын Құрылыстар мен ғимараттарға қызмет көрсету үшін 0,0120 3240 3 жыл жалдау құқығын сатып алу 145850 Ағылшын әдісі
2 Жаңатас қаласы, 1 шағын ауданы Құрылыстар мен ғимараттарға қызмет көрсету үшін 0,0096 2592 3 жыл жалдау құқығын сатып алу 145850 Ағылшын әдісі
3 Жаңатас қаласы, 2 шағын ауданы Құрылыстар мен ғимараттарға қызмет көрсету үшін 0,0100 2700 3 жыл жалдау құқығын сатып алу 145850 Ағылшын әдісі
4 Жаңатас қаласы, 3 шағын ауданы №47 көппәтерлі тұрғын үйдің алды Құрылыстар мен ғимараттарға қызмет көрсету үшін 0,0600 16200 3 жыл жалдау құқығын сатып алу 145850 Ағылшын әдісі
5 Ә.Бүркітбаев ауылы жерінен Құрылыстар мен ғимараттарға қызмет көрсету үшін 0,1500 243000 жеке меншік 145850 Ағылшын әдісі
6 Ә.Бүркітбаев ауылы жерінен Құрылыстар мен ғимараттарға қызмет көрсету үшін 0,3600 34992 3 жыл жалдау құқығын сатып алу 145850 Ағылшын әдісі
  Барлығы   0,6016        

 

Аукционның өткізілу тәртібі:

Сауда-саттықтың ағылшындық әдісінде аукционшы нысанның бастапқы және көтерілген бағасын жариялайды. Қатысушылардың нөмірді көтеру арқылы бастапқы бағасын жоғарылатады. Бірақ ол жарияланған бағадан кем болмауы керек. Аукционшы нысанды сауда-саттыққа салуға қатысушылардың нөмірлерін хабарлап, бағасын бекітеді де оны жоғарылатуды ұсынады. Нысанды саудалау ең жоғары баға ұсынылғанға дейін жүргізіледі. Жекешелендірілетін нысанның саудасында кемінде екі қатысушы бастапқы бағаны кемінде екі рет көтерген жағдайда ғана нысан бойынша сауда-саттық өтті деп саналады.

Жер учаскелерін сату тәртібі:

Нысанды міндетті түрде бағытталған мақсатына пайдалану, игеру шартын жасау, объектінің жобасын алу үшін сәулеттік-жобалау тапсырмаларын алу, сервитутты ұсыну, уақытылы жер салығын төлеу. Саудада анықталған жер учаскесінің құны сауда-саттық шартына қол қойылғаннан соң 5 банкі күнінен кешікпей 50 пайыз көлемінде алдын-ала (аванс) ретінде төленеді, қалған соммасы сауда-саттықтың шартына қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күннен кешікпей төленуі тиіс. Сауда-саттыққа қатысу үшін кепілдік жарна жер учаскесінің бағасының 5 пайыз, бірақ 50 (елу) айлық есептік көрсеткіштен кем емес кепілдік соммасын құрайды. Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін төмендегідей құжаттар қажет:

1.Белгіленген үлгіде сауда-саттыққа қатысу өтініші.

2.Кепілдік жарнаның төлемін куәландыратын төлемқұжатының көшірмесі және түпнұсқасы.

3.Өкілдің өкілеттілігін растайтын құжат.

4.Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді ұйымдастырушы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» шлюзы арқылы алады.

Кепілдік соммасын «Сарысу ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің төмендегі депозиттік есепшотына аударады: ЖСК-КZ560705034631753006, БИН 060240008944, КБЕ-12, БСК-ККМFКZ2A, Сарысу аудандық қазынашылық басқармасы.

Аукционға қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланғаннан бастап 15 күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі және аукцион басталғанға дейін 24 сағат бұрын аяқталады.Өтінімдерді қабылдау және тіркеу мерзімі аяқталғаннан кейін түскен өтінімдер қаралмайды.Мекен жайы: Жаңатас қаласы, 1 шағын аудан, №18 үй, Сарысу ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

 

Аукционның өткізілуі жөніндегі қосымша ақпараттарды 8 (72634)6-31-39 телефоны арқылы білуге болады

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

25 февраля 2021 года в 11.00 проводится аукцион по Сарысускому району по продаже земельных участков на права собственности.

Место проведения аукциона: г. Жанатас, в здании аппарата акима города Жанатас

Перечень земельных участков, предлагаемых для продажи на аукционе

 

Месторасположение земельного участка Целевое назначение земельного участка Площадь земельного участка, га Начальная цена земельного участка (тенге) Вид права Сумма гарантийного взноса (тенге) Способ проведения
 

1

г.Жанатас, 1 микрорайон для обслуживания здании и строений  

0,0120

3240 выкуп права аренды на 3 года 145850 Англиский метод
2 г.Жанатас, 1 микрорайон для обслуживания здании и строений  

0,0096

2592 выкуп права аренды на 3 года  

145850

Англиский метод
3 г.Жанатас, 2 микрорайон для обслуживания здании и строений  

0,0100

2700 выкуп права аренды на 3 года  

145850

Англиский метод
4 г.Жанатас, 3 микрорайон, перед №47 многоквартирнымжилым домом для обслуживания здании и строений  

0,0600

16200 выкуп права аренды на 3 года  

145850

Англиский метод
5 Из земель с.А.Буркитбаев для обслуживания здании и строений  

0,1500

243000 частная собственность  

145850

Англиский метод
6 Из земель с.А.Буркитбаев для обслуживания здании и строений  

0,3600

34992 выкуп права аренды на 3 года  

145850

Англиский метод
  Всего   0,6016        

 

Условия проведения аукциона:

По английскому методу торгов аукционист объявляет стартовую цену объекта и шаг увеличения цены. Поднятием номера участники торгов повышают стартовую цену, но не менее чем на объявленный шаг. Аукционист объявляет аукционные номера, участвующие в торгах, закрепляет цену и предлагает ее повысить. Торги по объекту идут до максимально предложенной цене. Торг по объекту считается состоявшимся только в том случае, если хотя бы два участника повысили стартовую цену объекта не менее чем на два шага увеличения цены.

Условия продажи земельных участков:

Обязательное использование в соответствии с целевым назначением, заключением, заключение договора освоения, получение архитектурно планировочного задания для проектирования объекта, представление сервитутов, своевременное внесение земельного налога.

Стоимость участка, определенная на торгах оплачивается в виде авансового платежа в размере 50 % в срок не позднее 5 банковский дней после подписания договора купли-продажи, а оставшаяся сумма должна быть внесена не позднее 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи. Сумма задатка для участие в торгах 5% от стоимости земельного участка, но не менее 50 МРП

Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо представить:

1.Заявку на участие в аукционе установленного образца.

2.Копию и подлинник платежного документа, подтверждающего внесение гарантийного взноса.

3.Документ, удостоверяющий полномочия представителя.

4.Сведения о документе, удостоверяющем личность, о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, организатор получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз «электронного правительства».

Сумма задатка вносится на депозитный счет: ИИК КZ560705034631753006  БИН 060240008944, КБЕ-12,БИК- KKMFKZ2A, Управление казначейства по Сарысускому району, получатель-Отдел земельных отношений акимата Сарысуского района.

Регистрация заявок участников аукциона осуществляется со дня публикации объявления в течении 15 дней и завершается за 24 часа до начала аукциона. Заявки, поступившие по истечении срока их приема и регистрации, не рассматриваются. Прием заявок принимаются по адресу. г. Жанатас, 1-микрорайон, здание №18 КГУ «Отдел земельных отношений акимата Сарысуского района».

 

Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить по телефону 8(72634)6-31-39